Invalidenstraße, Mitte, Berlin

פרויקט זה בלב ברלין כולל בעלות וניהול עם מספר שותפים של בניין דירות למגורים.
במסגרת הפרויקט מתוכננת השבחה של הנכס הכוללת בין היתר מימוש זכויות בניה נוספות, שיפוץ דירות קיימות ומכירתן.
תחילת הפרויקט:
סיום משוער לפרויקט: